•         Đơn giá bơm bê tông.

Loại

DIỄN GIẢI

ĐƠN GIÁ (VNĐ/M3)

Bơm cho mẻ đổ có

KL > 25m3

ĐƠN GIÁ (VNĐ/lần)

Bơm cho mẻ đổ có

KL < 25m3

Bơm ngang

Bơm cần < 42m

Bơm từ móng đến sàn 5

100.000

2.500.000

Bơm cột, vách, đà

Đơn giá trên cộng thêm 20.000 đ/m3

Đơn giá trên cộng thêm 300.000đ/ca

Bơm ngang đường ống dài hơn 100m thì cứ mỗi 30m tăng thêm

Ca hoãn, dự phòng, ca chờ (chờ ≥4 giờ)

Tình bằng 01 ca bơm

 Trường hợp bơm cần cùng 01 hạng mục nhưng di chuyển bơm từ 2 lần trở lên, thì lần tiếp theo sẽ tính là 01 ca bơm.

 Trường hợp bơm cần khác hạng mục thì mỗi lần di chuyển bơm sẽ tính là 01 ca bơm.

 Bơm ngang: Mỗi lần dời ống/dời bơm được tính là 01 ca bơm

 

Không có sản phẩm trong danh mục này.